Επικοινωνία & Κατευθύνσεις

Μιχάλης Μιχαηλίδης
Διεύθυνση:
Προμαχών Ελευθερίας
Άγιος Αθανάσιος 1, 4103
Κύπρος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομειο: greentrees@noa-restaurant.com
Τηλέφωνο: +357 25 324056
Τηλεομοιότυπο:  +357 25 310809

Back to top